Bray Wyatt: Former WWE Champion Bray Wyatt passes away at the age of 36

Bray Wyatt: Former WWE Champion Bray Wyatt no more, said goodbye to the world at the age of 36 Bray Wyatt: WWE star Bray Wyatt passed away on Thursday at…